Bodela, ge bort eller sälja? Hur ska vi dela på fastigheten?

Bodela, ge bort eller sälja? Hur ska vi dela på fastigheten?

I många äktenskap är det bara en av makarna som står på lagfarten och ibland har det kanske blivit så av en slump. Oavsett anledning är det vanligaste att makar vill äga hälften vardera av en fastighet. Vill man göra en fastighetsöverlåtelse till sin make/maka kan det göras på flera olika sätt och formerna för överlåtelsen får olika konsekvenser.

Antalet ägare till en och samma fastighet har också betydelse för hur stora eventuella rot- och rutavdrag får vara. Som mest kan man göra avdrag om 50.000 kronor per person och år för en fastighet, det betyder alltså att flera rot- och rutavdrag får göras om båda makarna är ägare. Hur stort rot- och rutavdrag man kan göra per år i det enskilda fallet styrs av inkomst och andra avdrag.

Det finns flera vägar att gå för makar som vill göra en överlåtelse av fastighetsandelen sig emellan. Man kan antingen göra en bodelning under äktenskapet, ge bort fastighetsandelen eller sälja den. Alternativen får olika konsekvenser som är bra att känna till innan man väljer överlåtelseform.

Bodelning under äktenskapet. Här gör makarna först en anmälan till Skatteverket om att bodelning under äktenskapet kommer att göras. När registreringen i äktenskapsregistret har gjorts är nästa steg att upprätta ett bodelningsavtal. I avtalet ska det bland annat framgå hur stor del av fastigheten som ska överlåtas på den andra parten. Därefter återstår bara att få lagfart på den förvärvade fastighetsandelen. Det görs genom att en ansökan om lagfart skickas till Lantmäteriet, tillsammans med bodelningsavtalet och den registrerade anmälan om bodelning under äktenskapet.

Om tanken är att den part som får fastighetsandelen ska ersätta den ägande parten för den, måste också denna summa redovisas i bodelningsavtalet. Om fastigheten är belånad och om betalningsansvar för lånet också ska överföras, anses detta vara en form av ersättning. Däremot medför överlåtelsen inga skattekonsekvenser för någon av makarna, oavsett om betalning görs eller inte.

Det kan vara bra att veta att en fastighet som är enskild egendom genom förbehåll i gåvobrev, testamente eller dylikt inte kan överlåtas genom en bodelning under äktenskapet.

Gåva mellan makar. Om en part vill överlåta fastighetsandelen som gåva till den andra parten upprättas ett gåvobrev. Brevet skickas till Skatteverket för registrering i äktenskapsregistret, eftersom en gåva mellan makar alltid måste registreras för att vara giltig. Därefter skickar gåvomottagaren ansökan om lagfart till Lantmäteriet, tillsammans med det registrerade gåvobrevet.

Om gåvomottagaren ersätter den ägande maken/makan för fastighetsandelen måste även detta redovisas i gåvobrevet. Då måste en bedömning göras av om överlåtelsen fortfarande ska betraktas som en gåva, eller om den är ett köp. Detta har en avgörande betydelse för om överlåtelsen ska kapitalvinstbeskattas eller inte. Om ersättningen är lägre än fastighetens taxeringsvärde samma år som överlåtelsen görs, anses överlåtelsen vara en gåva. Om ersättningen är högre än taxeringsvärdet anses överlåtelsen vara ett köp och då ska gåvogivaren betala kapitalvinstskatt. Om ersättningen motsvarar eller överstiger 85 % av fastighetens taxeringsvärde året närmast före det år då ansökan om lagfart beviljades, ska gåvomottagaren betala stämpelskatt.

Det finns däremot inget hinder mot att via gåva överlåta en fastighet som man har fått genom gåva, testamente eller dylikt med en klausul om enskild egendom.

Försäljning mellan makar. Om den ägande parten istället säljer fastighetsandelen till den andra parten ska den ägande parten betala kapitalvinstskatt och "köparen" betala stämpelskatt.

I samtliga ovanstående fall kommer eventuellt uppskovsbelopp att återföras till beskattning. När det gäller överlåtelse av bostadsrätt gäller andra regler, liksom vid samboförhållanden.

Vilket alternativ som är mest fördelaktigt varierar och måste avgöras i varje enskilt fall.

Belma Ljutika 4 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.