Är mahr giltigt enligt svensk rätt?

Är mahr giltigt enligt svensk rätt?

Inom den islamiska rätten finns ett rättsinstitut som kallas mahr, som vi närmast kan översätta till morgongåva, brudgåva eller brudpenning. Ett avtal om mahr kan se olika ut. Det kan förplikta mannen att överföra egendom till sin fru när han gifter sig, men det kan också förplikta honom att ge bort egendom senare, som vid äktenskapsskillnad, när han går bort eller när kvinnan fordrar det. Frågan om mahr ska vara giltigt enligt svensk rätt har varit föremål för prövning av svenska domstolar de senaste åren. Nu har det också prövats av Högsta domstolen (mål nr T 2415-15). 

Islam betraktar rättsligt sett äktenskapet som ett kontrakt mellan makar. Avtal om mahr är i allmänhet en del av äktenskapskontraktet och innebär att mannen med anledning av att han gifter sig överför, eller förbinder sig att överföra, egendom till sin blivande hustru. Storleken på mahr varierar och bestäms bland annat av kvinnans sociala ställning före äktenskapet och av hennes familjs rang. 

Högsta domstolen konstaterade att när makar, i samband med äktenskapets ingående, bestämt sig för att bosätta sig i Sverige, ska svensk rätt gälla. Det avtal om mahr som Högsta domstolen prövade gällde att i framtiden utge mahr. 

Om det fanns en så kallad gåvoavsikt vid avtalstillfället kan avtalet enligt Högsta domstolen jämföras med ett löfte om gåva. Dock följer det av 8 kap. 2 § äktenskapsbalken att ett löfte från den ena maken att ge den andra maken en gåva under äktenskapet inte är bindande.  

Enligt Högsta domstolen kan inte heller ett avtal om att i framtiden utge mahr anses vara ett äktenskapsförord. Ett sådant reglerar nämligen om egendom som tillhör eller tillfaller någon av makarna ska vara hans eller hennes enskilda egendom, eller om det ska vara giftorättsgods. Det är därför inte möjligt att avtala om gåvor mellan makar i form av ett äktenskapsförord. 

Ett avtal om att utge mahr när den andre maken fordrar det har enligt Högsta domstolen vissa likheter med ett avtal om partiell framtida bodelning under eller efter äktenskapet. Enligt 9 kap. 13 § första stycket äktenskapsbalken får makar avtala om bodelning eller annat som har samband med bodelningen, så kallat föravtal. Föravtal får man dock bara göra direkt inför en äktenskapsskillnad. Om föravtalet ingås långt i förväg eller utan samband med en äktenskapsskillnad är avtalet inte giltigt. Enligt 13 kap. 13 § andra stycket är avtal om kommande bodelning (som inte är ett giltigt föravtal) ogiltigt, om det inte är ett äktenskapsförord. 

Ett avtal om att utge mahr någon gång i framtiden uppfyller inte funktionen av ett äktenskapsförord och möter heller inte kraven för ett giltigt föravtal om bodelning eller en giltig utfästelse om gåva. Enligt Högsta domstolen kan därför avtalet inte göras gällande vid en tvist i svensk domstol. 

En tillämpning av att någon gång i framtiden utge mahr skulle föra med sig stora avsteg från den svenska familjerättsliga regleringen och de principer som bär upp den, enligt Högsta domstolen.

Om du avtalade om att i framtiden utge mahr när du gifte dig, men nu har ansökt om äktenskapsskillnad, är det klokt att ta hjälp av en jurist. Är du kund hos oss på HELP är du välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig med bodelningen. 

Fredrik Ståhl 6 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.