Är det tillåtet att straffas två gånger för samma brott?

Är det tillåtet att straffas två gånger för samma brott?

I Europakonventionen framgår att dubbelbetsraffning är otillåtet. Principen mot dubbelbestraffning avser att hindra att en person som förklarats skyldig till brott kan bli straffad två gånger för samma gärning.

Högsta domstolen meddelade i juni 2013 ett beslut att skattetillägg var en straffrättslig sanktion som uteslöt senare ansvar för skattebrott, om det var samma gärning. Efter detta beslut i Högsta domstolen avvisade bland annat tingsrätten i Helsingborg två åtal om grovt rattfylleri där de åtalade först fått sitt körkort indraget.

I januari 2014 avgjorde Hovrätten för Västra Sverige med anledning av att en tilltalad hade överklagat en dom med yrkande om att åtalet för rattfylleri skulle avvisas på grund av förbud mot dubbelbestraffning. Den tilltalade hade innan åtalet interimistiskt fått sitt körkort indraget och viss spärrtid utsatt.

Hovrätten kom fram till att den brottmålsprocess som påbörjades efter att beslutet om körkortsåterkallelse hade inletts, inte utgjorde ett nytt straffrättsligt förfarande utan att den hade samband med själva körkortsåterkallelsen. Detta betyder att hovrätten inte anser att ett beslut om körkortsåterkallelse och ett åtal om rattfylleri står i konflikt med förbudet mot dubbelbestraffning.

Rättsläget är därmed oklart om ett förfarande med indraget körkort i Sverige är ett sådant straff som åsyftas i Europakonventionens mening. Regeringsrätten har i ett fall från 2000 ansett att indraget körkort på grund av brott är ett straff som avses i Europakonventionen. Regeringsrätten godtog i detta fall återkallelse av körkort med anledning av grovt rattfylleri då man ansåg att förfarandet upprätthöll de rättssäkerhetsaspekter som kunde krävas. Sammantaget betyder detta att en dom för rattfylleri och körkortsåterkallelse inte utgör dubbelbestraffning enligt rättsläget idag. Detta kan dock komma att förändras.

Paavo Fagerlund 9 blogginlägg

De råd vi ger i bloggen är generella och inte avsedda att ge fullständig information i juridiska frågor. Råden kan därför inte automatiskt tillämpas i ett visst fall. Behöver du diskutera enskilda fall rekommenderar vi att du vänder dig till en jurist eller kontaktar oss på HELP Försäkring.